Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A ZÖLD TÁRSULÁS AZ EMBERÉRT, A TERMÉSZETÉRT, ÉS A TÁRSADALOMÉRT

 

 

 

Kép A társadalmi szerkezet változásai, a jövedelem különbségek növekedése és a társadalmi mobilitás alakulása, az úgynevezett „elitcsere” megtörténte vagy elmaradása, a gazdasági globalizáció térnyerése és megkerülhetetlensége válaszút elé állítja a magyar társadalmat, és egyben minden magyar demokratikus politikai tömörülést. Ebben a légkörben a baloldali politika nem nélkülözheti azt a világos elképzelést, mely a múltbeli és a jövőbeni perspektívákról, célokról szól.

 

Új utat kell keresnünk!

 

Mi, demokratikus szocialisták, mint a közösségi társadalom hívei, a globális gazdaságot, a környezet kifosztását, és politikai és etnikai elnyomást elutasító társadalomhoz vezető útban keressük a jövő lehetőségeit.

 

A Zöld Társulásunk célja, egy következetes, reális szocialista program megvalósítása, amely tömöríti mindazokat, akik a társadalmi-gazdasági krízisből való kiutat, a társadalmi önigazgatás alkalmazásában látják, amely sikeresen ötvözi a szocialista társadalomszerveződési elveket. Szellemi elődeinknek tekintjük a magyar történelmi progressziót, beleértve a munkásmozgalmat, a magyar szociáldemokrata mozgalmat, a baloldali ifjúsági mozgalmakat, a népi és haladó demokratikus mozgalmakat. A Társulás e törekvések legnemesebb hagyományait hordozó nemzetközi baloldali progresszió részének tekinti magát. A társadalomi változások megértése alapjának a marxista társadalomkritikai módszert tartjuk.

 

 

Új értékek, új politika

 

A Zöld Társulás ma a demokratikus szocialista elvekre épülő társadalmi, gazdasági modernizáció lényegének a következőket tartja:

 

Kép Az ökológia gondolkodás kiteljesedésének támogatása. A fenntarthatóság érdekében meg kell állítani a globális fogyasztás, a népesedés és az anyagi javak elosztási egyenlőtlenségek növekedését. A bioszféra működésének összetett egyensúlyának megmentése, mely az emberiség fennmaradásának elemi előfeltétele.

 

Napjaink társadalmi igazságosság alapja a társadalmi és természeti erőforrások méltányos elosztása lokálisan és globálisan. A konszenzus nélküli demokrácia veszélyeit érzékelve támogatjuk a közmegegyezés chartájának elkészítését, a pártok közötti konszenzusképző egyeztető tárgyalások elkezdését.

  

A „felelősségtársadalom” kialakulása új lehetőséget teremt a formális jogi keretek helyett a demokráciának egy mindenki számára közvetlen és létező megélésében, hogy eleven élményként élje meg részt vételét közösségének és környezetének alakításában.

 

Meg kell valósítani a többszektoros vegyes gazdaságot, amelyben a magántulajdonra épülő piaci szektor és az állami szektor mellett alkotmányjogilag biztosítják a szövetkezési szektor létezését. Vissza kell állítani a szövetkezeti - közösségi tulajdon szabadságát.

  

Kép Érvényesíteni kell az ökoszociális piacgazdaság elveit az állam és a piac viszonyában. A fenntarthatóság irányvonalához kell idomítani a gazdasági keretfeltételeket, az intézményeket, mind az államháztartás, mind a piac, és mind a közszféra területén.

 

 

  1.  
  2.  

Az egyetemleges emberi jogok betartása és alkalmazása. Biztosítani szükséges a visszaélési lehetőségek minimalizálását. Az ombudsman, hiteles nemzeti intézményrendszerének erősítése, és védelme.

 

A menekültek segítésének elvi politikáját, a menekültek védelmét biztosító nemzetközi normákat minden körülmények között tiszteletben kell tartani. Meg kell szüntetni a menekültekkel szemben alkalmazott diszkriminációt.

 

Kép Nem lehet Európát építeni anélkül, hogy a nők arányosan képviselve ne lennének. A nőknek az élet minden területén, így a döntéshozatalban is megfelelő arányban kell szerepet kapniuk. Elköteleztük magunkat, hogy törekedni kell a nők nagyobb százalékos képviseletére a döntéshozó testületekben. Hazánk mindenkori kormányzata ez eddig adós maradt egy átfogó ifjúságpolitika megalkotásával, ebben tanúsított mulasztásunkat pótolni szükséges.

 

 

Kép A társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek napjaink súlyos és világméretű társadalmi konfliktusainak kiváltó oka. Ezért a társadalmi szolidaritás elvét kiterjesztve a környezethez való viszonyunk mellett, a társadalom- és szociálpolitikát humanizálni szükséges. Új generációk közötti szolidaritási szövetség létrehozására van szükség.

 

 

 

A globalizált világunkban az internacionalista- és multinacionalista tőkés érdekek szorításában, a szociális jogok betartása és védelme, valamint a szakszervezetek megerősítése össztársadalmi felelősségünk. Minden munkavállalói érdekképviselettel korrekt viszonyt kívánunk kiépíteni, együttműködést ajánlva a dolgozók érdekeinek védelmében.

 

Kép A felelősségtudatos eszmék, és egyéni- közösségi célok követése ösztökélheti, azon értékek kialakulását, melyek a felelősségteljes gondolkodás, állásfoglalás és cselekvés döntően morális motivációból fakad. Az értékek világa nem azonosítható a tények birodalmával. A mai magyarországi politika és közélet legfájdalmasabb hiánya az ökumenikus értékszemlélet, a morális megújulás hiánya. A győzelem a különböző és nézőpontokat méltányoló béke, a mások igazának megértése és figyelembevétele. Szókratészi elv, hogy az igazsághoz csak az ellentétek szintézisén keresztül lehet eljutni.

 

 

Magyarország legnagyobb esélye a gyors felzárkózásra, ha a tudásbázisú gazdaságot tud kifejleszteni. A magyar kutatási-fejlesztési (K+F) személyi és intézményi hálózatának fenntartása fejlesztése az ország jövője szempontjából elemi érdek.

 

Hazánk és a globális biztonság csak akkor maradhat tartós, amennyiben sem erkölcsileg, sem politikailag, semmilyen háborús intézkedést nem támogatunk. Elkerülhetetlen a katonai szervezetek felszámolása, ez minden humanista és demokratikus szocialista értékrend szemlélete.

 

 

 

Stratégiai szövetségben a megújuló baloldallal

 

Kép A Zöld Társulás, mint baloldali közösség szövetségi viszonyban áll minden baloldali csoport tagjával. A vallott értékeink azonossága, közös stratégiára épül, annak politikai tartalmát a választott testületek nyilvános állásfoglalásai rögzítik, melyek irányadóak számunkra.

 

 

Nyitottság, együttműködés

 

Egy új demokratikus szocialista Magyarországért érzett felelősség jegyében készen állunk a párbeszédre. Számítunk minden olyan baloldali egyénre, és szervezetre, aki szívén viseli a nemzet sorsát, hozzájárul, hogy az új nemzedékek tagjai felelős és elkötelezett állampolgárként, jóléti körülmények között élhessenek.

A más világnézet szemléletű közösségekkel és szervezetekkel egyenjogú érdemi párbeszédre, érdek- és akciószövetségre törekszünk az alkotmányos rend keretein belül, de nem térünk ki a politikai viták elől sem.